Gebruiksvoorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden. Hieronder kan u onze gebruiksvoorwaarden lezen.

Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Indien de geldigheid of werking van één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Heb je na het lezen van onze voorwaarden nog vragen of bedenkingen? Neem dan contact op met ons via info@vijverhof-geraardsbergen.be

 

Algemene voorwaarden

Zodra je de website betreedt, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord kan gaan met onze website en/of de algemene voorwaarden, kunnen we enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat er specifieke voorwaarden in de plaats treden van de algemene voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de algemene voorwaarden waar zij van afwijken.

We kunnen ten alle tijde beslissen om onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

 

Gebruik van de website

Het gebruik van de volledige website, inclusief diensten, is op eigen risico. Onze website is te gebruiken op “as is” basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie of voorwaarde. Uiteraard streven wij naar een website die veilig is en een goed werkt, desondanks kunnen wij geen absolute garanties geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten. We kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website of aangeboden diensten. De website is te gebruiken op “as available” basis. We streven naar een website met slechts een minimum aan onderbrekingen of storingen, maar we zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud van onze website kan gedownload worden. Dit is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van verlies van data of schade aan de computer valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Derden, bezoekers aan de website en gebruikers van diensten moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van de website in gevaar kunnen brengen. Stel dat dergelijke handelingen de goede werkingen en/of het veilige karakter van de website en/of haar diensten in gedrang brengen en/of tot gebrekkige toegankelijkheid leidt, dan kan de verantwoordelijke gebruiker aansprakelijk gesteld worden.

De website bevat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen. Het plaatsen van dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken. We zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

 

 

Inhoud en informatie op de website

We besteden grote zorg aan de website en de informatie die erop staat. We kunnen onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie onvolledig is, niet accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen die de gebruiken of bezoeker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnt er op de website ook informatie en bestanden afkomstig van derde partijen. Deze derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud en bestanden.

Stel dat bepaalde inhoud op de website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen we ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Dat kan via info@vijverhof-geraardsbergen.be.

 

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zijn in regel van toepassing op de website en de inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Inschrijvingen

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Bij inschrijving ga je akkoord met onze voorwaarden.